Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van Snelaanbod.nl

Op de inhoud en het gebruik van Snelaanbod.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Snelaanbod.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Snelaanbod.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Snelaanbod.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Snelaanbod.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Snelaanbod.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Snelaanbod.nl, mag niets van Snelaanbod.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Snelaanbod.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Snelaanbod.nl spant zich in om de informatie op Snelaanbod.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Snelaanbod.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op Snelaanbod.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Snelaanbod.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Snelaanbod.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Snelaanbod.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Snelaanbod.nl spant zich in om  zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Snelaanbod.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Snelaanbod.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Snelaanbod.nl. Snelaanbod.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Snelaanbod.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Snelaanbod.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Snelaanbod.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Snelaanbod.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?